91 577 19 40 biuro@transmasz.pl

PTiMD TRANS-MASZ SA informuje swoich akcjonariuszy,
iż w dniu 27 września o godzinie 10:00
w siedzibie Spółki przy ul. Na Grobli 4
odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

1. O firmie

TRANS-MASZ Przedsiębiorstwo Transportu

i Maszyn Drogowych Spółka Akcyjna

  1. Na Grobli 4, 73-110 Stargard Szczeciński

biuro@transmasz.pl

tel. +48 91 577 19 40

fax +48 91 577 28 52

NIP 854 21 28 309           KRS 0000106613

Sąd Rejonowy w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy

KAPITAŁ ZAKŁADOWY/ WPŁACONY: 2 850 000 PLN

  1. Akcjonariat.

Dematerializacja akcji:

– W skutek wejścia w życie ustawy dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) najpóźniej do 31.12.2020 r. należy złożyć w spółce wszystkie papierowe dokumenty własności akcji aby mogły być przekształcone w formę elektroniczną. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2021 r.”

– Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi

– Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać +48 91 577 19 40.

– Kontakt do Prezesa Zarządu w sprawie akcjonariuszy – +48 91 577 19 40 ,  ul. Na Grobli 4, 73-110 Stargard.

– Data i treść wezwania do złożenia akcji w spółce.

– Data i treść kolejnego wezwania do złożenia akcji w spółce.

  1. Rejestr akcjonariuszy

– Uchwała o wyborze podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy.

–  Regulamin Rejestru akcjonariuszy.

  1. Walne zgromadzenia

– Ogłoszenia o walnych zgromadzeniach wraz ze szczegółowym porządkiem obrad, projektem uchwał.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks
spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako
„Ustawa”, TRANS-MASZ Przedsiębiorstwo Transportu i Maszyn Drogowych Spółka Akcyjna
(dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku
prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie
papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze
akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 328 1   § 2 Kodeksu
spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.
Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych
przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.
W związku z powyższymi zmianami, zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do
złożenia dokumentów akcji najpóźniej do dnia 30.01.2021 r. w siedzibie Spółki przy ul. Na
Grobli 4 w Stargardzie, aby mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego.
Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym
akcjonariuszowi.